MÁY IN THÔNG SỐ LINX 8900 LÊN TÔN – CÔNG TY VKK INDUSTRIAL CO.LTD (LÀO)

THÔNG TIN CASE STUDY:

Khách hàng:   Công ty VKK Industrial Co., LTD (Lào)
V.M.S cung cấp:   Máy in thông số Linx 8900
Địa chỉ: 265 Kaysone Phomvihane, Phokheng Dist, Vientiane, Lào
Năm cung cấp:   2018

VMSCO.VN – Máy in thông số Linx 8900 lên tôn tại Công ty VKK Industrial Co., LTD (Lào)
(https://vmsco.vn/vi/may-in-thong-so-linx-8900-len-ton-cong-ty-vkk-industrial-co-ltd-lao.html)

CASE STUDY HỮU ÍCH: