CÔNG BẰNG THƯƠNG MẠI

CÔNG BẰNG THƯƠNG MẠI Công bằng thương mại dựa trên cơ sở được người sản xuất trả công xứng đáng. Người mua cam...

Thực hành nông nghiệp tốt

THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT

THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) GAP LÀ GÌ? Theo tài liệu của FAO 2003 – GAP là “các nguyên tắc thực hành...

KHAI BÁO HẢI QUAN

KHAI BÁO HẢI QUAN      Khâu cuối cùng cho sản phẩm được nhập khẩu phụ thuộc vào Cơ quan Hải quan ở...