Linx_89_Series (Thế hệ in phun mới nhất, vượt trội các tính năng!)

"V.M.S - Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn cần!"